Odbor sociálních věcí Bystřice pod Hostýnem

Odbor sociálních věcí

Vykonávané činnosti:

 • výkonává veřejnou správu na úseku sociální péče, zejména:
  • výkon sociálně-právní ochrany dětí,
  • plní některé úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi (např. na základě souhlasu osoby v hmotné nouzi
  • vstupuje do obydlí, v němž žijí osoby v hmotné nouzi, a vykonává činnosti sociální práce),
  • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí (depistáž) a provádí úkony sociálního šetření,
  • provádí správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce pro účely důchodových dávek,
 • spolupracuje se subjekty poskytujícími sociální pomoc občanům (např. Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s.) a koordinuje poskytování sociálních služeb ve svém správním obvodu,
 • poskytuje sociální pomoc, sociálně-právní poradenství, základní sociální poradenství a komplexní poradenství v sociální oblasti,
 • spolupracuje s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR a v souvislosti s výkonem činnosti sociální práce vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • vyhovotuje záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí

  Odbor sociálních věcí dále:

  • koordinuje proces komunitního plánování sociálních služeb města a obcí v jeho správním obvodu,
  • zabezpečuje agendu spojenou s poskytováním grantů zájmovým organizacím a dotací poskytovatelům sociálních služeb,
  • zabezpečuje výkon opatrovnictví osob, kterým je za opatrovníka ustanoveno město,
  • zabezpečuje účast města při exekucích,
  • spolupracuje se správcem městských bytů na úseku bytového hospodářství, zabezpečuje plnění bytové politiky města,
  • vydává rozhodnutí, jímž upravuje podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností založených v ustanovení § 47a  zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
  • podává žádosti v rámci řízení o státním příspěvku na výkon pěstounské péče. 

    

   Odbor sociálních věcí zabezpečuje výkon státní správy a samosprávy na úseku školství, mimo jiné také plnění úkolů vyplývajících z postavení města jakožto zřizovatele školských zařízení.

   Spojení na OSP