Sídlo

Havlíčkova 547
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Kontaktní adresa

Havlíčkova 547
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Rok založení
1995
634 58 896
Statutární zástupce
Mgr. Jiří Vodák - ředitel
Kontaktní osoba
Mgr. Ladislava Marešová - etoped
Telefon
571 489 412
Převažující věková kategorie klientů
od 7 do 18 let
Cílová skupina
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Bližší specifikace poskytované služby

Dětský domov se školou patří mezi speciální výchovná zařízení řízená MŠMT. Pečuje o chlapce s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo s předběžným opatřením. Děti jsou do zařízení přijímány výhradně na základě soudního rozhodnutí. Součástí školského zařízení je škola se vzdělávacím programem zpracovaným dle RVP ZV se zapracovanými minimálními výstupy vzdělávání.

Hlavním úkolem dětského domova se školou je resocializace dítěte - postupné včlenění dítěte zpět do společnosti, přebudování jeho životních postojů a perspektiv. Cílem je uplatnění dítěte v běžném životě po ukončení pobytu v zařízení. Výchovná a vzdělávací činnost je v zařízení směřována k integraci dětí do společnosti. V průběhu školního roku žáci navštíví řadu kulturních, společenských a sportovních akcí, pedagogičtí pracovníci pro děti organizují besídky, soutěže, zážitkové programy, projekty, besedy s významnými osobnostmi. 

Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen zákonem č.109/2002Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních v platném znění a prováděcí vyhláškou č.438/2006Sb. kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních v platném znění, zákonem č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákonem č. 563/2004Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění.
Příspěvková organizace zajišťuje péči, výchovu a vzdělávání obtížně vychovatelných dětí a mládeže s potřebou zvýšené výchovné péče s povinnou školní docházkou. Poskytuje základní vzdělání žákům v základní škole, kde jsou žáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu se zapracovanými minimálními výstupy vzdělávání zpracovaného na základě RVP ZV. 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.