Sídlo

Hrbová 1561
755 01 Vsetín
Česko

Kontaktní adresa

6. května 1071
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Rok založení
2002
25909614
Statutární zástupce
Mgr. Michal Trčálek
Kontaktní osoba
Bc. Svatava Zycháčková, DiS
Telefon
734 366 222
Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
neomezená
Místo působnosti
Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov, Vitonice
Cílová skupina
 • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

 

Terénní asistenční služba je financována z projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji financovaného z Evropského sociálního fondu.

 

Našim posláním je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí.

Služba je poskytována bezplatně, na základě písemné smlouvy o poskytování sociální služby. Klient může uzavřít smlouvu i ústně, může také využít anonymní formu poskytování služby.

Pracujeme s rodinami především v jejich přirozeném prostředí, nejčastěji v místě bydliště, přicházíme vždy po předchozí dohodě s rodiči podle aktuální situace a potřeb rodiny, často i několikrát týdně. Pokud rodiče požádají, doprovázíme své klienty také na úřady, na jednání ve školách apod. Po celou dobu spolupráce podporujeme rodiny v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a snažíme se společně s rodiči a dalšími odborníky vytvořit bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí.

Při práci s klienty terénní asistentky uplatňují rovnocenný přístup a respektují rodinné zvyklosti a požadavky rodiny, vždy pracují v zájmu dětí.

Naše cílová skupina: rodiny s nezletilými dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní a sociální situaci a mají snahu svou situaci zlepšit (dlouhodobá finanční tíseň a zadluženost, nezaměstnanost, výchovné problémy dětí, neadekvátní bydlení, nevyhovující rodinné prostředí apod.)

Užší vymezení cílové skupiny:

 • rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, 
 • rodič nebo jiná osoba se sníženou schopností nebo dovedností pečovat o dítě, 
 • rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách, 
 • rodiny v dlouhodobé finanční tísni, 
 • rodiny v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, které nejsou schopny se dohodnout na výchově a výživě dětí, 
 • rodiny s dětmi ohrožené trestnou činností, 
 • rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí, 
 • rodiny, kde je nezletilý rodič, 
 • rodiny ohrožené ztrátou bydlení, 
 • těhotné ženy, které potřebují pomoc před a po narození dítěte, 
 • rodiny, jejichž členům byl stanoven rozhodnutím soudu dohled, 
 • rodiny ohrožené domácím násilím, 
 • rodiny zajišťující náhradní rodinnou péči, 
 • rodiny azylantů.

Nabídka aktivit a služeb aktéra pro cílovou skupinu včetně podmínek pro jejich využití

 • poskytování základního sociálního poradenství,
 • pomoc s hospodařením rodiny a s řešením nepříznivé finanční situace,
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí, při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů služby,
 • poskytování poradenství související s dávkami státní sociální podpory (SSP) a hmotné nouze (HN), doprovody,
 • pomoc a podpora při hledání vhodného zaměstnání /pomoc při sepisování životopisů, doprovody k potenciálním zaměstnavatelům,
 • pomoc při řešení nepříznivé bytové situace – hledání vhodného bydlení, podpora při
 • jednání s pronajímateli bytů, vyjednávání o výši nájmů i případných kaucí 
 • podpora při vedení domácnosti a dodržování základních hygienických návyků 
 • pomoc při výchově a vedení dětí
 • poskytuje pomoc a podporu při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a poskytuje pomoc podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 Terénní asistentky zprostředkovávají svým klientům i další možnosti odborné pomoci, které přispívají k řešení nepříznivé životní situace.

 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.